اعضا

اعضای هیأت موسس “دوکومومو ایران”

اعضای هیأت موسس دوکوموموی ایران  –به ترتیب نام خانوادگی- به شرح زیر می‌باشد:

 1. دکتر ایرج اعتصام
 2. دکتر محمدسعید ایزدی
 3. دکتر سیدمحسن حبیبی
 4. دکتر سعید حقیر
 5. دکتر پیروز حناچی
 6. مهندس بیژن شافعی
 7. دکتر محمدحسن طالبیان
 8. دکتر محمد منصور فلامکی
 9. دکتر مصطفی کیانی
 10. دکتر اسکندر مختاری طالقانی
 11. دکتر حامد مظاهریان
 12. مهندس هادی نادری