درباره ما

دوکوموموی ایران در راستای اهداف دوکوموموی جهانی با هدف مستندنگاری و حفاظت از بناها و محوطه های مدرن و معاصر را دنبال می کند. این نهاد در سال 2012 میلادی و 1391 خورشیدی در دوازدهمین کنفرانس جهانی دوکومومو به تصویب شورای جهانی رسید.