تماس با ما

برای تماس با کمیته بین المللی “دوکومومو ایران” با رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید:

info@docomomo.ir

docomomo.ir@gmail.com

تماس با دبیر دوکومومو ایران:

hnaderi@docomomo.ir

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری، دوکوموموی ایران