تورهای معماری معاصر Docomomo Iran Tours

از جمله مهمترین فعالیت‌های تعریف شده در بیانیه جهانی DOCOMOMO، معرفی بناهای دوره مدرن و شناساندن ارزش‌های آن به جامعه عمومی، تخصصی و سیاستگذاران است. بر این اساس برگزاری برنامه‌های تخصصی گردشگری معماری مدرن و معاصر از جمله فعالیت‌هایی است که مورد حمایت سازمان جهانی دوکومومو و نمایندگی‌های آن در سراسر جهان است.

بر این اساس دوکوموموی ایران نیز در نظر دارد برنامه های بازدید و گردشگری تخصصی معماری معاصر را به صورت منظم برگزار کند. برای اطلاع بیشتر از این بازدیدها می توانید از طریق همین وبسایت از برنامه های دوکوموموی ایران اطلاع یابید. همچنین میتوانید ایمیل خود را به نشانی ایمیل دوکوموموی ایران ارسال کنید تا در فهرست ایمیل های دوکوموموی ایران قرار بگیرید.

 

برنامه های گردشگری تخصصی معماری دوکوموموی ایران:

گزارش نخستین تور معماری معاصر دوکوموموی ایران