ثبت میراث معماری مدرن

دوکومومو با هدف مستندنگاری و حفظ آثار ارزشمند مدرن و معاصر جهان اقدام به ثبت بناها و مجموعه های مدرن و معاصر در سطوح ملی و بین المللی می نماید.

اطلاعات بیشتر در این خصوص بر روی وبسایت قرار خواهد گرفت