نامه معماری و شهرسازی | دانشگاه هنر

نشریه نامه معماری و شهرسازی فصلنامه علمی دانشگاه هنر است که انتشار آن از پاییز ۱۳۸۷ آغاز شده است و در قالب فرمت چاپی – الکترونیک منتشر می‌شود. اعتبار علمی فصلنامه نامه معماری و شهرسازی طی نامه شماره 89/3/11/26936 مورخ 1389/07/15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه هنر ابلاغ شده است. نشریه نامه معماری و شهرسازی تا پایان سال ۱۳۹۷ به صورت دوفصلنامه منتشر شده  و از ابتدای سال ۱۳۹۸ توالی انتشار نشریه به فصلنامه تغییر کرده است.
این نشریه مقاله‌های پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش‌شناسی و کاربردی را در حوزه‌های مختلف شهرسازی و معماری و با تاکید بر اصالت و نوآوری تحقیقات، پس از طی فرایند داوری منتشر می‌کند.
نشریه نامه معماری و شهرسازی با حمایت مالی دانشگاه هنر منتشر می‌شود.

وبسایت نشریه “نامه معماری و شهرسازی” : http://aup.journal.art.ac.ir