گالری

در بخش گالری، تصاویر و فیلم های ارسال شده به دوکومومو ایران با موضوع میراث معماری مدرن و معاص ایران منتشر می شود.

کارخانه چای گرجی، واجارگاه، گیلان، 1334، ارسالی از: پریسا اسماعیل زاده

کارخانه حریربافی چالوس، 1317، ارسالی از: پریسا اسماعیل زاده