وبینارها

دوکومومو ایران با هدف انتقال دانش در سراسر کشور اقدام به برگزاری سمینارهای آنلاین (وبینار) می نماید.

وبینارهایی که تا کنون برگزار شده است:
پیدایش و اهمیت جریان معماری مدرن در ایران؛ با حضور: مهندس بیژن شافعی؛ 11 فروردین 1399
بازخوانی شهرسازی مدرنیستی ایران؛ با حضور: دکتر سیدمحسن حبیبی؛ 25 فروردین 1399