اعضای کارگروه مرکزی “دوکومومو ایران”

اعضای کارگروه مرکزی دوکوموموی ایران  –به ترتیب نام خانوادگی- به شرح زیر می‌باشد:

 • رییس دوکومومو ایران: پیروز حناچی
 • دبیر دوکومومو ایران: هادی نادری

اعضای کارگروه مرکزی دوکومومو ایران:

 1. دکتر ایرج اعتصام
 2. دکتر محمدسعید ایزدی
 3. دکتر سیدمحسن حبیبی
 4. دکتر سعید حقیر
 5. دکتر پیروز حناچی
 6. مهندس بیژن شافعی
 7. دکتر محمدحسن طالبیان
 8. دکتر سمیه فدایی نژاد
 9. دکتر محمد منصور فلامکی
 10. دکتر مصطفی کیانی
 11. دکتر اسکندر مختاری طالقانی
 12. دکتر حامد مظاهریان
 13. مهندس هادی نادری