رویدادها

یکی از فعالیت های دوکومومو ایران برگزاری رویدادهای مرتبط با آشنایی و حفاظت از میراث معماری مدرن ایران است.
این رویدادها شامل برگزاری نشستها و سمینارها، کنفرانس و وبینارها می باشد.
همچنین برگزاری تورهای معماری معاصر ایران از دیگر رویدادهایی است که دوکومومو ایران برگزار می کند.