ورود به دوره آموزشی تغییر کاربری در میراث معماری مدرن

شروع جلسه: هر چهارشنبه، 25 تیر تا 12 شهریور 1399، ساعت 19:00
فعال شدن ورود به جلسه: ساعت 18:50

جدول زمانبندی جلسات:

جلسهمدرسعنوانتاریخ
(چهارشنبه.ها)
ساعت
1دکتر سمیه فدایی‌نژاد
– عضو هیات علمی دانشگاه تهران
انطباق پذیری و استفاده مجدد از میراث معماری25 تیر19:00
2مهندس سیدمحمد بهشتی
– رییس سابق سازمان میراث فرهنگی
تغییر کاربری و فرآیندهای اقتصادی1 مرداد19:00
3مهندس سیدمحمد بهشتی
– رییس سابق سازمان میراث فرهنگی
تغییر کاربری و فرآیندهای اجتماعی8 مرداد19:00
4مهندس عادل فرهنگی
– کارشناس بین‌المللی ایکوموس
تغییر کاربری و معماری داخلی15 مرداد19:00
5بیژن شافعی
– معمار
تغییر کاربری و طراحی در خانه هنرمندان ایران22 مرداد19:00
6آرش مظفری
– معمار
تغییر کاربری و طراحی در باغ موزه قصر29 مرداد19:00
7مانلی افشنگ و مهفام کوشش
– گروه معماری و شهرسازی سروستان
از خانه باغی قدیمی تا خانه‌ای برای مردم؛
تغییر کاربری و طراحی در خانه فرهنگ رایزن
5 شهریور19:00
8احمدرضا شریکر
– معمار
تغییر کاربری و طراحی در کارخانه آرگو19 شهریور19:00