گزارش عملکرد سالیانه دوکوموموی ایران

گزارش عملکرد دوکوموموی ایران پس از یکمین سالگرد تاسیس آن بر روی وبسایت جهانی دوکومومو قرار گرفت. این گزارش از لینک زیر قابل دسترسی است:

http://www.docomomo.com/events.php?sec=3&id=46