خبرنامه دانشکده معماری دانشگاه تهران

گزارش تاسیس دوکومومو ایران در خبرنامه دانشکده معماری دانشگاه تهران:

Architecture-Newsletter

خبرنامه دانشکده معماری دانشگاه تهران شماره 17 و 18 حاوی گزارش تصویب عضویت و تاسیس دوکوموموی ایران و روند آن می باشد. نسخه پی.دی.اف این خبرنامه را دریافت کنید: دریافت