دوکوموموی ایران در وبسایت دوکوموموی جهانی

دوکوموموی جهانی (Docomomo International) در وبسایت رسمی خود، تصویب عضویت 7 کشور را در این نهاد بین المللی گزارش کرد. لینک زیر مربوط به این خبر می باشد:

http://www.docomomo.com/events.php?sec=3&id=32