دوازدهمین کنفرانس جهانی دوکومومو، اسپو، فنلاند

دوکوموی ایران در سال 2012 و در کنفرانس دوسالانه دوکومومو در مرکز فرهنگی شهر اسپو فنلاند تصویب شد.

Espoo-Finland

Espoo-Finland-c2012