انتشار خبرنامه دوکومومو ایران

نخستین شماره خبرنامه دوکومومو ایران منتشر شد.
این خبرنامه از همین صفحه قابل دریافت است.

در این شماره:
خبرهایی از ایران | یک معمار، یک بنا: کریم طاهرزاده بهزاد | طرح تغییر کاربری: زولورین-اسن-آلمان | خبرهایی از جهان