Author Archives: adminD

سمینار بازیافت معماری سوسیالیسم | Recycling Socialism

سمینار بازیافت معماری سوسیالیسم در راستای برگزاری یک کارگاه دو هفته ای با حضور سه معماری جوان از کشورهای استونی و صربستان به همراه گروهی از دانشجویان معماری ایرانی در تهران برگزار شد. تیم آموزشی…

نخستین تور معماری معاصر دوکومومو ایران برگزار شد

از جمله مهمترین فعالیت‌های تعریف شده در بیانیه جهانی DOCOMOMO، معرفی بناهای دوره مدرن و شناساندن ارزش‌های آن به جامعه عمومی، تخصصی و سیاستگذاران است. بر این اساس برگزاری برنامه‌های تخصصی گردشگری معماری مدرن و…

سمینار “مدرنیته و معماری؛ از نظر تا عمل”

مدرنیته و معماری؛ از نظر تا عمل دوکوموموی ایران با همکاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران برگزار میکند: نشست معماری معاصر با عنوان “مدرنیته و معماری؛ از نظر تا عمل” با حضور: بابک احمدی…

Eindhoven-Seoul Statement 2014

بیانیه آیندهون دوکومومو با افزودن مواری به بیانیه آیندهون-سئول 2014 تغییر نام یافت. متن این بیانیه به شرح زیر است: Eindhoven-Seoul Statement 2014 DOCOMOMO International is a non-profit organization dedicated to the DOcumentation and COnservation…