Author Archives: adminD

دوکومومو ایران

دوکومومو نهادی بین المللی است که در زمینه مستندسازی و حفاظت از آثار معماری مدرن و معاصر فعالیت می کند. این نهاد در کشورهای جهان دارای نمایندگی های ملی می باشد. دوکومومو ایران در 19…